Veelgestelde vragen

Klik op de vragen hieronder om de antwoorden te zien. 

Om in aanmerking te komen voor de traumabehandeling is een voorwaarde dat er een psychotrauma of PTSS-diagnose is vastgesteld door een regiebehandelaar. Ook is het van belang dat je aantoonbaar een EMDR, CGT of trauma-traject hebt gevolgd bij een bevoegd practitioner en dat hier een eindrapport van beschikbaar is. Daarnaast is het noodzakelijk dat er tijd is voor het therapeutisch proces. Houd rekening met minimaal een dag in de week. Daarnaast moet je de bereidheid hebben om te veranderen. Een verwijzing door een zorgverlener is geen harde voorwaarde, maar wel een pré. Dit kan een rechtstreekse verwijzing zijn vanuit de huisarts, of een verwijzing via een andere GGZ-aanbieder.

In het Domingo House streven we er naar mensen de regie over hun eigen leven terug te geven. Door mensen de beschikking te geven over een PTSS-hulphond creëer je echter een afhankelijkheidsrelatie tussen mens en dier. De dierondersteunde therapie van het Domingo House blijkt uit ervaring voor mensen met PTSS in veel gevallen de meest wenselijke, effectieve en doelgerichte oplossing te zijn.

De wachtlijst voor een PTSS-hulphond is momenteel (voor minimaal 2 jaar) gesloten. De vraag is vele malen groter dan dat wij aan kunnen bieden en omdat wij ernaar streven zoveel mogelijk mensen te helpen, en te voorkomen dat de wachttijd nog langer wordt, is dan ook besloten voorlopig geen nieuwe aanvragen toe te voegen aan deze lijst, maar deze mensen te helpen middels onze dierondersteunde therapie. Pilots van de afgelopen jaren hebben uitstekende resultaten laten zien bij medewerkers van onder andere defensie, brandweer en de NS.

Ook het welzijn van de dieren is voor ons erg belangrijk. Wij zetten dit op gelijk niveau als het welzijn van onze cliënten. Er zijn wetenschappelijke studies in samenwerking met de Universiteit van Utrecht gaande naar de impact op honden die gekoppeld zijn aan mensen met PTSS. Deze honden kunnen gevraagd worden om 24 uur per dag “aan” te staan. Omwille van het welzijn van de dieren volgen we deze studies dan ook op de voet en zullen naar aanleiding van de uitkomsten hiervan onze inzichten hier mogelijk op aanpassen.

In het geval van PTSS kun je je bij ons aanmelden wanneer je bent vastgelopen in je behandeltraject. Na een intake en kennismaking kijken we met jou naar het meest passende behandelaanbod binnen het Domingo House.

Bij het Domingo House hebben we een therapieprogramma ontwikkeld voor volwassen met een trauma. Ons aanbod richt zich vooral op het herstel van de connectie tussen het hoofd en het lichaam. Die is bij mensen met een trauma verstoord. Vanuit deze connectie werken we richting autonomie en zelfregulatie. Deze vorm van therapie is geschikt voor volwassen met ernstige traumaklachten, die baat hebben bij ervaringsgerichte ontwikkeling, die vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is.

Voor cliënten uit de jeugdzorg bieden we therapie aan voor jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kan de jongere tot zijn of haar 23e levensjaar bij het Domingo House terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit: ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Ja, het volledige document kun je hier downloaden. In ons kwaliteitsstatuut GGZ beschrijven we de kwaliteitsnormen waaraan onze zorg voldoet. De nadruk ligt hierbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van onze indicerend en coördinerend regiebehandela(a)r(en) en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook beschrijven we onze kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

Wanneer een volwassene bij ons het therapieprogramma doorloopt en er sprake is van een verwijzing door een huisarts of psycholoog, dan zal Hulphond Nederland de declaratie indienen bij de zorgverzekeraar van de betreffende cliënt. Indien er met de verzekeraar een contract is afgesloten worden de overeengekomen tarieven aan Hulphond uitgekeerd en betaalt de cliënt niets, behoudens het reguliere verplichte/vrijwillige eigen risico. Indien er met betreffende verzekeraar (nog) geen contract is afgesloten, dan zal in overleg met de cliënt en diens zorgverzekeraar de factuur ofwel naar cliënt, ofwel rechtstreeks naar de zorgverzekeraar worden verstuurd. Indien de factuur naar de client verstuurd wordt, betaalt de cliënt de factuur aan Hulphond Nederland en declareert hij/zij deze zelf bij de zorgverzekeraar. Een eventuele korting die door de zorgverzekeraar wordt toegepast op de uitbetaling aan cliënt, kan worden overlegd aan het Domingo House waarna deze mogelijk in mindering wordt gebracht. Indien er afgesproken wordt dat de factuur door Hulphond Nederland naar de zorgverzekeraar verstuurd wordt, zal de zorgverzekeraar rechtstreeks uitbetalen aan Hulphond Nederland.Ook dan geldt dat het reguliere verplichte en/of vrijwillige eigen risico door de cliënt zelf wordt voldaan.

Wanneer een jongere therapie ontvangt vanuit de jeugdwet, dient er een adequate beschikking te zijn afgegeven door de betreffende gemeente en een zorgtoewijzing aan een jeugdzorginstelling. Veelal wordt Hulphond ingezet als onderaannemer en worden de kosten verrekend tussen Hulphond en de jeugdzorginstelling. Tot slot kan men zich ook melden als particulier en de kosten zelf vergoeden. Het therapietraject voor jongeren bieden we aan voor €960-€1.200,-. Dit zijn 10-12 sessies inclusief intake en eindevaluatie.

Psychisch trauma is psychisch letsel dat wordt opgelopen na een afschuwelijke gebeurtenis. Psychotrauma heeft vaak een duidelijke aanleiding in de vorm van een ingrijpende of dreigende gebeurtenis. Dit is altijd een persoonlijke ervaring en voor iedereen anders. Daarnaast is er ook sprake van psychisch trauma in de jeugd, waarbij het niet altijd alleen gaat over wat er wél gebeurd is, maar ook over wat er niet gebeurd is. Bijvoorbeeld affectieve verwaarlozing.
Niet iedere traumatische ervaring leidt tot een posttraumatische stressstoornis. Het is mogelijk om kortdurend last te hebben van een traumatische ervaring met een tijdelijke beperkte invloed op je functioneren. Als er sprake is van een posttraumatische stressstoornis gaat het veelal om een langdurige negatieve invloed op je functioneren met voortdurend terugkerende klachten.

Wij hebben sinds 2012 een ruime ervaring opgebouwd met dierondersteunde therapie voor jongeren waarmee we inmiddels jaarlijks zo’n 700 jonge cliënten succesvol behandelen. Vanuit onze ervaringen en eerdere pilots kunnen we zeggen dat zowel minderjarige als meerderjarige cliënten er baat bij hebben en een positieve ontwikkeling doormaken. We kunnen echter nooit garanderen dat het voor iedereen werkt, want er is niet één oplossing voor iedereen. Tijdens een uitgebreide screening en intake onderzoeken we gezamenlijk of dit de meest geschikte behandeling is. Het heeft tevens te maken met de wil om te veranderen. Wij vragen hiertoe inzet en bereidheid. Dit betekent dat je uit je comfortzone zult moeten stappen. En dat je in jezelf zult moeten investeren, door tijd en energie in jouw persoonlijke ontwikkeling en traject te steken.

Wij maken gebruik van een unieke combinatie van verschillende therapie-elementen. Naast het werken met getrainde honden en paarden, worden er ook systemische interventies gepleegd en wordt er gebruik gemaakt van theatertechnieken en lichaamsgerichte interventies. Met de verschillende therapie-elementen richten wij ons op het herstel van de verbinding tussen hoofd en lichaam. Wij zien dat de hoofd-lichaam connectie bij mensen met een trauma verbroken is. Door deze verbinding te versterken kunnen ervaringen beter verwerkt worden en kunnen we werken richting zelfregulatie. Het Domingo House gaat in haar aanbod heel nadrukkelijk uit van wat een cliënt wél kan. We kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van enkel naar problemen en onvermogen. Ons aanbod is erop gericht om cliënten een nieuw toekomstperspectief te bieden en hun autonomie te versterken.
Onze ervaring is dat het bestaande aanbod in de zorg niet altijd aansluit bij alle cliënten. Zorg is immers altijd op maat. Er is niet één oplossing. Innovatie in de zorg blijft altijd noodzakelijk voor het welzijn en de vooruitgang van cliënten. Het is in onze ogen ook terecht dat innovaties goed en gedegen onderbouwd moeten zijn. We werken in de zorg met gemeenschapsgelden die op de juiste wijze besteed moeten worden. In ons geval zijn we verheugd te bemerken dat belangrijke partijen, zoals het ZIN, de NzA en de zorgverzekeraars, op een zeer constructieve wijze met ons meedenken om de benodigde stappen te zetten. Wij hebben alle vertrouwen in een succesvol verloop van dit implementatietraject en we verwachten de komende periode hierin goede stappen te kunnen zetten.

Alle therapeuten van het Domingo House zijn ervaren en gekwalificeerde hulpverleners met ruime ervaring. Onze hulpverleners zijn HBO of universitair geschoold, aangesloten bij een beroepsvereniging en voor de hulpverleners die met jeugd werken geldt dat zij SKJ-geregistreerd zijn. Daarnaast is iedere therapeut binnen het Domingo House opgeleid tot kynologisch trainer en paardengedragsadviseur. Ook zijn ze intern opgeleid om veilig te kunnen werken met dieren en cliënten. Onze gehele organisatiestructuur voldoet aan de richtlijnen met o.a. de hoofdbehandelaar en registratie.

Onze visie en werkwijze is om te beginnen vastgelegd in ons Kwaliteitsstatuut GGZ. Hierin is onder andere ons professioneel statuut beschreven. Onze medewerkers worden doorlopend bijgeschoold om hun kennis op peil te houden. Onze hulpverleners zijn HBO of universitair geschoold, aangesloten bij een beroepsvereniging en voor de hulpverleners die met jeugd werken geldt dat zij SKJ-geregistreerd zijn. Daarnaast is iedere hulpverlener binnen het Domingo House opgeleid tot kynologisch trainer en paarden-gedragsadviseur en intern opgeleid om op een veilige manier te werken met dieren en cliënten. Wij voldoen aan de vereisten vanuit de Governancecode Zorg, waarmee o.a. het toezicht vanuit de Raad van Toezicht is geborgd, de klachten- en geschillenregelingen van kracht zijn en de organisatie doorlopend verbetert. Hiermee voldoen we aan alle gestelde eisen binnen de GGZ.

Binnen het Domingo House staat het welzijn van onze dieren op gelijk niveau als dat van de cliënten.

In de loop der jaren hebben wij onze eigen richtlijnen ontwikkeld op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, inzake het welzijn van de honden en paarden. Denk hierbij aan het aantal uren dat de dieren per week worden ingezet als onderdeel van de therapie die wij aanbieden aan cliënten, de leeftijd waarop de dieren met pensioen gaan, de voeding voor onze dieren en de medische ondersteuning.

Alle dieren worden zorgvuldig geselecteerd en getraind waarbij gekeken wordt naar de geschiktheid van het dier voor het therapeutisch werk en of zij fysiek en mentaal gezond zijn. Voorwaarde voor ons is dat de dieren mensgericht zijn en ontspannen hun werk kunnen doen. Door onze therapeuten wordt uitermate zorgvuldig de gemoedstoestand en emotionele status van de dieren tijdens de sessies gemonitord.

Wij vinden het belangrijk dat onze dieren naast de werksessies veel ruimte hebben voor natuurlijk gedrag, exploratie en sociale interactie met soortgenoten. De honden leven bij gastgezinnen waar wij hoge eisen aan stellen en die regelmatig door ons worden bezocht. De paarden leven in een kudde op een paddock paradise, met 24/7 toegang tot ruwvoer en mogelijkheden tot bewegen en schuilen. De verzorging vindt plaats door kundig en goed opgeleide medewerkers. Deze richtlijnen voor de verzorging en het welzijn van ons dieren worden doorlopend gemonitord.

 

Wat betreft de veiligheid van de dieren. Onze cliënten zijn nooit zonder toezicht alleen met de dieren. Waarbij wij ook contra-indicaties hebben vastgesteld wat betreft risicovolgedrag richting dieren.
Het geld dat we ontvangen vanuit de SuperBingo campagne van de VriendenLoterij is geoormerkt en is volledig bestemd voor de opstart van onze traumabehandeling voor volwassenen. Dit geld wordt besteed aan operationele kosten, nodig voor de start en verdere ontwikkeling van ons instituut en therapieaanbod. Te denken valt aan nieuwe locaties, medewerkers en benodigdheden. Maar ook onderzoek om het belang en de effectiviteit van onze behandeling verder aan te tonen bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders.